Valberedning

Så utses valberedningen
Den sittande styrelsen skall kontakta de aktieägare vars innehav i bolaget överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget för att inleda en process för att utse en valberedning. Valberedningen består av tre personer med uppgift att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Valberedningen ska vidare framlägga förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering.

Förslag till valberedning från enskilda aktieägare kan lämnas via brev eller e-post: info@texasonshore.se