Ordförklaring

3D – Geologiskt data i tre dimensioner – högt informationsinnehåll, större exakthet och precist. Dyrare undersökningsform jämfört med traditionella metoder.

Acre – Ytmått. 1 Acre = 4 046 m2.

b (prefix) – Miljard = 109 (tusen miljoner).

bbl (Barrel) – Fat. Volymmått olja = 159 liter. Anges även som mbbl, mmbbl (tusen och miljoner fat olja).

bbls (Barrels) – Flera fat.

bbl/d – Fat per dag.

BPO (Before Payout) – Före utbetalning. Den tidsintervall av produktion i en källa som krävs för att investeringen ska betala sig. När en källa har ”betalt ut” har alla kostnaderna för utrustning, borrning och slutförande betalats.

BCF (Billion cubic feet) – Miljarder kubikfot. 1 miljard kubikfot=28 miljoner kubikmeter. BO (Barrel of oil) – Fat olja. Ett fat motsvarar 159 liter.

BOE (Barrels oil equivalent) – Oljeekvivalent. Mått omfattandebåde gas och olja, då gasens volymmått konverterats till motsvarande mängd oljefat.

BOPD – Fat olja per dag.

CF – Kubikfot. Volymmått för naturgas. 1 kubikfot = 0,028 m3. Anges även som mcf, mmcf, bcf och tcf (tusen, miljoner, miljarder eller biljoner kubikfot).

CFG (Cubic feet gas) – Kubikfot naturgas.DOE (Department of Energy) – Amerikanska Energimyndigheten.

EIA (Energy Information Administration) – fristående informationsavdelning tillhörande DOE, den amerikanska energimyndigheten.

EIS (Environmental Impact Statement) – Miljökonsekvensbeskrivning.

EPA (Environmental Protection Agency) – Motsvarar svenska Naturvårdsverket.

FERC (Federal Energy Regulatory Commission) – Federalaenergimyndigheten i USA.

Formation – Geologisk term. En geologisk bildning definierad genom jord- eller bergartssammansättning. Tillräckligt distinkt och sammanhängande för att kunna kartläggas i detalj. Några av de vanligaste formationernai Södra Texas:Frio, Yegua, Wilcox, Cook Mountain och Edwards.

Fraktionering – Öppning av formation genom sprängning i produktionssyfte.

Färdigställande – Få en källa i produktion.

Förbättrad utvinning (Improved recovery) – att använda faktorer som vattenflöden och annan teknisk påverkan för att utvinna mer olja och gas ur en reservoar.

Förkastning – En förkastning är en geologisk spricka i jorden där ena sidan av sprickan har en annan jordart än den andra.

Gal Gallon – 3,78541 liter.

Naturgaskolumn – Ett vertikalt intervall som är kapabelt
att producera naturgas. Den totala tjockleken av detta mäts i fot eller meter.

Gasproducerande intervall – En kommersiellt produktiv zon i en källa.

Hög vattenbrytning – Källan producerar för mycket vatten jämfört med mängden naturgas.

IEA – International Energy Agency. Sammanslutning av 26 länder för att tillvarata och utveckla energiområdet för medlemmarna.

Intervall – Vertikal zon av potentiell kommersiell produktionmätt i ett borrhål.

Loggning – Undersökning med sensorer av vätska, naturgaser och bergarten i borrhålet.

m (prefix) – Tusen = 103mbbl – Tusen fat.

mcf – Tusen kubikfot.

mcfpd – Tusen kubikfot per dag.

mm (prefix) – Miljon = 106

mmbbl/d – Miljoner fat olja per dag.

mmblseq – Miljoner fat oljeekvivalenter där 6000 kubikfot naturgas = 1 fat olja.

mmbo – Miljoner fat olja.mmbopd – Miljoner fat olja per dag.

mmcf – En miljon kubikfot.

NRI (Net Revenue Interest) – Nettointäktsintresse, d v s den andel en delägare äger i källan och den andel denne erhåller av de intäkter som källan genererar.

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) – Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling.

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) – Sammanslutning av oljeexporterande länder.

ORRI (Overriding Royalty Interest) – Procentandel av produktionen eller produktionsintäkterna, produktionskostnaderna borträknade.

Prospektiva intervall – Den vertikala zon i en källa som förefaller ha potential för produktion av olja och/eller naturgas.

Prospect – Ett område med möjliga kolvätefyndigheter i sådana mängder att det ur geologisk och ekonomisksynvinkel är värt försöka utvinna en källa. Används också för att benämna en borrplats.

Reserv – Kvantitet olja och/eller naturgas som förväntas möjlig att utvinna kommersiellt.

Reservoar – Underjordisk, porös och genomträngligt stycke berg, som innehåller olja och/eller naturgas.

WI (Working Interest) – Rörelseintresse, d v s Delägarens andel av driftnettot samt kostnaderna för borrning,underhåll och slutförande av en källa.

Shothole – Testhål.

Show – Olja eller naturgas i borrvätskor eller i borrprover från en källa.

t (prefix) – Biljon = 1012 (tusen miljarder).

Torrhål – En borrad källa som inte ger tillräckligt ekonomiskt utbyte av kolväten. Brukar också ibland benämnas med ”duster”, av dust = damm.

WTI (West Texas Intermediate) – Råoljetyp som används som referens för kvalitet och prissättning. Global oljekonsumtion 2005: 82.5 MMBpd = 82 miljonerfat olja per dag eller 29 930 miljoner fat olja totalt under året.