Informationspolicy

Informationspolicy för Texas Onshore AB (publ) (”Texas Onshore”)

Inledning
Denna informationspolicy syftar till att säkerställa en god kvalitet på såväl intern som extern information. Policyn har godkänts av Texas Onshores styrelse 2009-09-04 och reviderats 2010-08-23. Policyn publiceras på bolagets webbplats, www.texasonshore.se, under rubriken ”Bolagsstyrning”.

1. Grundprinciper
På bolagets årsstämma den 10 juni 2010 bemyndigades styrelsen att ansöka om börsnotering. Texas Onshore avser att följa det noteringsavtal som upprättas mellan bolaget och Börsen samt gällande börs- och värdepapperslagstiftning, övriga lagar och förordningar för aktiebolag i Sverige.

Texas Onshore skall lämna snabb, samtidig, korrekt, relevant, lättillgänglig och tillförlitlig information till kapitalmarknaden och verka för en öppen dialog med marknadens aktörer avseende Texas Onshores historiska utveckling och framtida utsikter, affärsutveckling och tillväxtmöjligheter, allt inom ramen för gällande börsregler och lagar. Strävan skall alltid vara att utforma informationen så att den är lättförståelig för mottagaren och också i övrigt väl möter aktie- och finansmarknadens krav.
Texas Onshore lämnar inte någon prognos gällande framtida finansiell utveckling.

2. Ansvarsfördelning och talespersoner
Koncernchefen/VD i Texas Onshore är den ytterst ansvarige för Texas Onshores kommunikation med kapitalmarknaden. Texas Onshores styrelse är formellt ansvarig för delårsbokslut och årsbokslut.
Kommunikation med kapitalmarknaden bedrivs inom Texas Onshore uteslutande på koncernnivå, om inte VD beslutar annat. CFO ansvarar för att förse VD och styrelse med korrekt och relevant information om Texas Onshores finansiella ställning och resultat.

VD ansvarar för att relevant information distribueras till kapitalmarknaden och övriga intressenter (till exempel media, myndigheter, opinionsbildare och
Texas Onshores egna medarbetare). VD är Texas Onshore-koncernens övergripande och huvudsakliga talesperson. Medarbetare som kontaktas av analytiker, investerare eller media i frågor som berör kapitalmarknaden skall kontakta VD innan information lämnas.

3. Riktlinjer för kontakter med kapitalmarknaden
Information om alla händelser som kan påverka Texas Onshores börskurs skall enligt noteringsavtalet omedelbart delges Finansinspektionen och Börsen i Stockholm, samt utan dröjsmål därefter publiceras på Texas Onshores webbplats www.texasonshore.se samt göras tillgänglig för allmänheten via media. All kurspåverkande information hanteras konfidentiellt innan den offentliggörs, och får inte lämnas ut till analytiker, journalister eller andra vare sig enskilt eller i grupp om den inte samtidigt offentliggörs.

Bedömning av vad som är ”kurspåverkande” skall bedömas från fall till fall, och vid tveksamhet skall kontakt tas med Börsen för råd. Den slutliga
informationsgivningen sker dock alltid på Texas Onshores ansvar. Bedömningen av vad som är kurspåverkande skall göras dels i förhållande till de faktorer som har störst betydelse för värdet på bolaget; dels beroende på om liknande information tidigare haft kurspåverkande effekt eller om bolaget vid tidigare tillfälle bedömt vissa beslut eller händelser som kurspåverkande. I gränsfall eller vid tveksamhet skall sådan information alltid offentliggöras.

3.1 Årsredovisning
VD har det övergripande ansvaret för framtagandet av årsredovisningen och för förvaltningsberättelse och övrig finansiell information. Årsredovisningen skall godkännas av Texas Onshores styrelse. Den publiceras i sin helhet enbart på svenska och offentliggörs på Texas Onshores webbplats. Tryckt årsredovisning distribueras till de aktieägare som framställt sådant önskemål.

3.2 Övriga finansiella rapporter
Delårsrapporter och bokslutskommuniké tas fram av CFO, fastställs av VD och godkänns därefter av Texas Onshores styrelse. Delårsrapporter och bokslutskommuniké publiceras på svenska och offentliggörs i enlighet med Börsens föreskrifter.

3.3 Pressmeddelanden
Pressmeddelanden som berör kapitalmarknaden omfattar bland annat delårsrapporter ochbokslutskommuniké, inbjudan till årsstämma och extra bolagsstämmor, utdrag från de viktigaste besluten vid årsstämman, förvärv och försäljningar, nya ledande befattningshavare och nya större affärshändelser. Alla händelser som kan påverka värderingen av Texas Onshore-aktien skall omedelbart offentliggöras enligt beskrivningen ovan. Underlag till pressmeddelanden som avser större förvärv och försäljningar av företag och tillgångar, finansiella transaktioner samt andra större förändringar med stora finansiella effekter tas fram av VD. Underlag till övriga pressmeddelanden tas fram av VD.

Samtliga pressmeddelanden skall kanaliseras via VD, som ytterst ansvarar för att informationen når Finansinspektionen, Börsen och andra relevanta intressenter. IR-ansvarige ansvarar för sammanställning av pressmeddelanden.

Pressmeddelanden som berör kapitalmarknaden utformas enbart på svenska. Pressmeddelanden som bedöms ha börspåverkan skall godkännas av VD eller styrelsens ordförande innan de sänds ut.

3.4 Kapitalmarknadsträffar, analytiker- och investerarmöten
Eventuella kapitalmarknadsträffar för analytiker, investerare och media arrangeras av Investor Relations-funktionen. Övriga analytiker- och investerarmöten anordnas dels i samband med publicering av delårsrapporter och dels efter önskemål från marknaden. Vid dessa möten deltar normalt VD. Inga möten arrangeras under så kallad ”tyst period”, se nedan.Den information som lämnas vid möten med kapitalmarknadens aktörer baseras på publicerade finansiella rapporter samt generell information om Texas Onshores och branschens utveckling. Material som lämnas får inte innehålla ny information som kan påverka värderingen av Texas Onshore. Skulle det av misstag lämnas kurspåverkande information i samband med möte med kapitalmarknadens aktörer, t ex såsom svar på en oväntad fråga, skall ett pressmeddelande omedelbart gå ut.

3.5 Webbplats
Enligt Finansinspektionens regler skall pressmeddelanden och rapporter läggas ut på bolagets webbplats snarast möjligt efter offentliggörandet. All offentliggjord information till aktiemarknaden skall finnas tillgänglig på webbplatsen minst tre år tillbaka i tiden.Alla pressmeddelanden som berör kapitalmarknaden publiceras på Texas Onshores webbplats www.texasonshore.se, även de som inte medför informationsplikt till börsen. VD ansvarar för att pressmeddelanden, delårsrapporter, bokslutskommuniké, årsredovisning och bolagsordning publiceras på webbplatsen.

3.6 Årsstämma och extra bolagsstämmor
Årsstämman och eventuella extra bolagsstämmor är Texas Onshores högsta beslutande organ, där ägarna gemensamt beslutar om viktiga frågor för Texas Onshore. Datum för stämman skall anges i god tid, dock senast i bokslutskommunikén; för extra bolagsstämma helst sex men senast fyra veckor före stämman. Hela kallelsen till stämma, både extra och årsstämma, skall offentliggöras med ett pressmeddelande enligt bolagsordningen.VD ansvarar för att kallelsen till årsstämma och extra bolagsstämma skickas ut enligt ovanstående samt för övrig planering och genomförande av stämman.

4. Information till medarbetare och partner.
Mellan delårsrapporterna får information till medarbetare om den finansiella utvecklingen endast lämnas till ett begränsat antal personer. Information om Texas Onshores resultat på aggregerad nivå lämnas till alla medarbetare i samband med att den offentliggörs. VD är ansvarig för att loggbok förs över hur kursdrivande information ges i företaget (vilka medarbetare som får tillgång till specifik information och vid vilken tidpunkt).

Alla Texas Onshores medarbetare har att följa interna sekretesskrav för att förhindra spridning av icke offentliggjord kurspåverkande information. Anställda med tillgång till icke offentliggjord information av relevans för kapitalmarknaden påminns regelbundet om vikten av att denna information inte sprids, enligt gällande lagstiftning för personer med insynsställning.– Alla anställda som kan ha tillgång till icke offentliggjord kurspåverkande information skall minst en gång om året påminnas om hur viktigt det är att de inte sprider denna information.

– Sekretessavtal skall upprättas för externa konsulter och samarbetspartner som har tillgång till icke-offentliggjord kurspåverkande information.– Årsbokslut och delårsbokslut skall offentliggöras så snart som möjligt. När en väsentlig företagshändelse är nära förestående, eller om sådan kan antas kunna inträffa, bör ett pressmeddelande, dokument eller annat yttrande finnas förberett för att, vid behov, snabbt kunna offentliggöras.

5. Tyst period
Texas Onshore arrangerar inte några möten med media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden från finansiellt kvartals slut till publiceringen av motsvarande delårsrapport. Under den tysta perioden görs inga kommentarer angående Texas Onshores ekonomiska utveckling, och endast frågor av generisk karaktär hanteras externt under denna period.

6. Informationsläckage och rykten
VD bevakar informationsläckor och händelser som kan leda till informationsläckor samt övervakar regelbundet uttalanden om Texas Onshore i media och på internet.

Texas Onshore kommenterar normalt inte rykten eller spekulationer om företaget. VD bedömer vilka eventuella åtgärder som skall vidtas i händelse av eller för att förhindra uppkomst av informationsläckage, och avgör om pressmeddelanden skall sändas ut i de fall rykten orsakat kursrörelser, eller om Finansinspektionen eller Börsen efterfrågar ett klargörande.

Texas Onshores policy är att inte lämna resultatprognoser. Skulle Texas Onshore finna att marknadens egna prognoser är orealistiska skall bolaget säkerställa att marknaden inte missuppfattat den information bolaget lämnat i delårsrapporter etc. I allvarligare fall bör i så fall en omedelbar korrigering ske i form av ett pressmeddelande. I mindre allvarliga fall kan korrigeringen göras i nästa rapport.

7. Kriskommunikation
Vid en allvarlig händelse (kris) som kan påverka Texas Onshores information till kapitalmarknaden fungerar ledningsgruppen som krisledningsgrupp. I sådana fall skall ledningsgruppen och eventuellt andra berörda hantera informationsgivningen till marknaden.

8. Förhandlingar om företagsköp och försäljningar
Vid förhandlingar om företagsköp/försäljningar skall inte fler personer än nödvändigt informeras. Dessa bör underteckna en tystnadsförbindelse i den mån detta inte tillgodoses genom deras anställningsavtal. Vid eventuella företagsförvärv eller liknande skall börsreglernas krav på loggbok tillgodoses. VD ansvarar för att detta sker.

9. Insynspersoner
Alla Texas Onshores medarbetare skall följa de sekretesskrav som finns avseende informationsgivning och utlämnande av icke-offentliggjord information samt följa de regler som reglerar och begränsar handel med värdepapper.
Texas Onshore har i enlighet med gällande lagstiftning definierat de personer som är anmälningspliktiga insynspersoner. Dessa är Texas Onshores styrelse, ledningsgrupp, revisor och andra ledande befattningshavare, som regelbundet får tillgång till information som inte är offentligt tillgänglig.

VD ansvarar för att uppdatera registret över insynspersoner och meddela Finansinspektionen eventuella ändringar. En lista över registrerade insynspersoner skall finnas tillgänglig på Texas Onshores webbplats.Alla insynspersoner måste också, enligt lag, meddela Finansinspektionen sina respektive innehav och förändringar av Texas Onshore-aktier senast fem dagar efter transaktionen. Anmälningsskyldigheten gäller även närståendes aktieinnehav, såsom make, sambo, omyndiga barn och andra närstående juridiska personer.

——————————————
Denna informationspolicy godkändes av Texas Onshore AB:s styrelse den 4 september 2009 och har senast uppdaterats 2010-08-23 och publicerades därefter på www.texasonshore.se. Policyn skall revideras vid behov, dock minst en gång årligen.

Bolagets ledningsgrupp består av Björn Willysson, Lowell K. Lischer och Ron Evans.