Risker

Detta bör studeras noga inför ett investeringsbeslut i Sweden Natural Assets AB.

Riskfaktorerna är inte på något sätt upptagna i prioritetsordning och de kan inte heller anses täcka in alla eventualiteter. Det kan finnas andra faktorer än nedan nämnda som kan påverka projektet och dess resultat. Utöver att ta till sig den information som finns nedan bör varje enskild investerare reflektera över och göra en personlig bedömning utifrån egna erfarenheter och önskemål innan en investering görs. Det kapital som investeras kan helt eller delvis gå förlorat om investeringen/projektet misslyckas.

Reserver
Sweden Natural Assets AB kan inte med absolut säkerhet mäta kända, troliga eller potentiella reserver i ett olje- och gasfält, men genom geologiska undersökningar och borrningar beräknar oljeingenjörer hur stora reserver en fyndighet innehåller av olja och gas.

Tillförlitligheten av sådana undersökningar kan variera i väsentlig grad och bolagets uppskattade reserver kan därför vara lägre än vad som angivits.

Idag existerar ingen teknologi där det till 100 procent går att förutsäga hur stor en reserv är, eller om den är möjlig och lönsam att utvinna.

En uppskattning av en reserv består av många olika delar som vägs samman till en helhet. Den mängd en reserv anses innehålla är en kombination av: seismisk data, faktiskt data från borrningar (loggning), datainsamling om källor i närområdet, analyser av borrkärnor, historisk data från området samt simuleringsmodeller. Efter en genomförd uppskattning av reserverna kan man bedöma värdet baserat på rådande oljepris och reservernas storlek. I takt med att priser på olja och gas förändras sker är även en förändring av värdet på reserverna. Sjunker priserna påverkar det projektet negativt.

Oljepriset
Oljepriset påverkar projektets värde och kassaflöden eftersom tillgångarna (reserverna) och intäkter minskar eller ökar vid en förändring av oljepriset. Idag svarar oljan för cirka 40 procent av världens totala energibehov och förväntas bibehålla den andelen under en lång tid framöver. De alternativa energikällorna förväntas att få framgång på den globala energimarknaden i framtiden då ett ökat energibehov och högre energipriser bidrar till att göra alternativa energiformer mer attraktiva. Olje- och gaspriserna är traditionellt sett lägre under sommaren för att sedan återhämta sig under hösten. Nedanstående faktorer bidrar till att påverka det framtida oljepriset.

  1. Olje- och gasbehovet samt konjunkturutvecklingen i världen.
  2. OPECs strategier och beslut.
  3. Exploateringsnivån och antal sysselsatta borrningsriggar runt om i världen, on- och offshore.
  4. Produktionsnedgången i befintliga olje- och gasreserver.
  5. Storleken på oljetillgångarna

1. Det framtida oljebehovet
Under de senaste 15 åren har oljebehovet ökat från 66 miljoner fat till ca 94 miljoner fat olja per dag och förväntas att stiga med samma takt de närmaste åren. En ökning tros bland annat Kina bidra starkt till. Även andra länder med en explosiv samhällsutveckling bidrar till att tjänster och produkter baserat på olja och gas blir efterfrågade. Att oljan kommer att spela en betydande roll även framöver står utom allt tvivel. Det är en enkel energikälla och kräver inte mycket investeringar i förhållande till vad den genererar. Och mycket av teknologin i det globala samhället bygger på oljeberoende produkter.

2. OPECs strategier och beslut
OPEC fortsätter att visa styrka genom att vidmakthålla medlemmarnas produktionskvoter på en avsedd nivå. Genom att variera produktionstakten kan OPEC-länderna i många avseenden styra oljepriset i önskad riktning.

3. Exploateringsnivån och antal sysselsatta borrningsriggar
Från 2014 till 2015 har antalet aktiva borrningsriggar sjunkit från 1777 till 1750. Antalet gäller nordamerikanska borriggar och gäller totalt antal riggar – både on- och offshore.

North American Rig Count Change Percent Change
01/16/2015 01/09/2015 01/17/2014 Weekly Annual Weekly Annual
Total U.S. 1,676 1,750 1,777 (74) (101) -4.2% -5.7%

 

4. Produktion i befintliga olje- och gasreserver
Produktionsnedgången i de stora olje- och gasfälten fortsätter med cirka 7 procent per år och tillsammans med ett förväntat högre energibehov krävs en nyproduktion på ca 10 % per år för att världsproduktionen skall svara mot behovet.

5. Storleken på oljetillgångarna
Att med säkerhet avgöra storleken på jordens oljetillgångar är omöjligt. Gjorda beräkningar tyder på att med nuvarande produktionstakt kommer de konventionella oljetillgångarna att räcka i cirka 75-100 år. Nya utvinningsmetoder utvecklas ständigt vilket möjliggör utvinning ur ”svårare” källor. Ett exempel på detta är att man numera med lönsamhet utvinner olja ur tjärsand i Kanada, något som tidigare ansågs vara omöjligt med normala lönsamhetskrav och dåtidens teknologi. Just i tjärsand och oljeskiffer anser man att det finns nog med olja för ytterligare 100 års utvinning mätt med dagens höga produktionstakt. Experter hävdar att oljan aldrig kommer att ta slut. Det som i framtiden kommer att hända är att man når en brytpunkt – utvinningen kommer att bli allt dyrare och på så sätt kommer oljans pris att bli betydligt högre i jämförelse med andra alternativ.

Produktionen motsvarar inte prognosen
En noggrann undersökning av produktionsapparaten och en teknisk analys av formationerna av en oljeingenjör ligger till grund för Bolagets produktionsprognos. Konsulter som Bolaget anlitar har de nödvändiga kunskaperna och erfarenheterna för att på ett professionellt sätt kunna beräkna produktionsvolymer och driftskostnader. Att beakta är att dessa beräkningar på intet sätt är någon garanti för råvarupriser, avkastning, kostnader eller produktion. Förväntningarna på dessa faktorer kan ändras i bägge riktningar.

Borrningar
Samtliga beräkningar inför en borrning är utförda av ingenjörer, geologer och/eller geofysiker. Dessa fackmän har dokumenterad erfarenhet av prospektering av olja och gas. Deras förväntningar utgör på intet sätt någon garanti för råvarupriser, avkastning, kostnader eller produktion. Förväntningarna på dessa faktorer kan ändras i bägge riktningar. Vid ett eventuellt negativt utfall av en borrning är kapitalet förbrukat och dessutom sker en nedjustering av de aktuella reserverna. Varje enskild borrning skall och måste ses som ett högriskprojekt. Det är viktigt för Bolaget att exploateringskapitalet sprids på ett flertal borrningar för att minimera riskerna så långt som möjligt, och för att skydda det investerade kapitalet.

Miljöfaktorer
Risken för allvarliga skador på miljön i samband med prospektering och exploatering av olja och gas skall alltid beaktas. Det finns en fara för att verksamheten kan förorsaka utsläpp i luften, i havet och grundvattnet samt på marken, vilket kan innebära ett hot mot miljön. I synnerhet kan miljön skadas till följd av en olycka i verksamheten. Enligt såväl tillämpliga lagar och förordningar som ingångna prospekterings- och produktionsavtal, kan projektet hållas ekonomiskt ansvarigt gentemot regeringar, joint-venture partners samt tredje man för sådan skada.

Valutarisker
Projektets resultat påverkas i bägge riktningarna av dollarkursen. För det fall dollarkursen stiger ökar värdet på tillgångarna i USA. För det fall dollarkursen sjunker minskar värdet på tillgångar.

Politiska beslut
Kostnader och vinster kan påverkas i negativ eller positiv riktning beroende på vilka beslut som fattas i politiska kretsar, på platser där verksamhet bedrivs, på tänkta avsättningsmarknader eller andra platser. Även politiska beslut på en global nivå kan få efterverkningar på den nordamerikanska marknaden.

Teknikutveckling
Utveckling av teknik med avsikt att främja andra branscher än oljebranschen, framförallt inom transport- och bilbranschen syftar till att driva fordon mer effektivt med hybridteknik. Detta minskar ägarnas beroende av fossila bränslen (bensin, diesel) vilket kan påverka projektets vinstutveckling negativt. Även utveckling inom el- och värmeproduktionsområden kan påverka projektet negativt. Teknikutvecklingen inom olje- och gasbranschen kan också ge negativa återverkningar på projektet om denna kommer konkurrenterna tillgodo på ett gynnsamt sätt.

Konflikter
På både nationell och internationell nivå kan konflikter bli en riskfaktor, internationellt t ex om sanktioner införs eller om strider om land- eller sjöområden initieras. Nationella konflikter kan få negativa följder för projektet om exempelvis återtagande av rättigheter, förstatligande eller konfiskerande av utrustning sker.

Terror- och krigshandlingar
Om projektet utsätts för terror- eller krigshandlingar, uppror eller andra typer av stridigheter kan detta få negativa konsekvenser för kassaflöde, utrustning, personal och andra tillgångar.

Väderförhållanden
Sweden Natural Assets AB bedriver verksamhet i Texas – gränsande i söder till Mexikanska Golfen. Mexikanska golfen är ett mycket aktivt område vad gäller väder och det kan inte uteslutas att detta kan påverka negativt genom förseningar, avbrott och andra allvarliga incidenter.

Skatter och avgifter
Projekt i Sverige och USA är underkastade respektive lands skattelagstiftning. Förändringar i lagstiftningen kan göra det svårare och mer kostsamt att bedriva verksamheten.

Konkurrens
Olje- och gasbranschen är en konkurrensutsatt bransch med höga insatser. Därför är det viktigt att maximera alla fördelar och minimera riskerna. Med en vikande oljeproduktion och stigande oljepriser hårdnar konkurrensen på alla plan – inte bara prospekt med bevisade reserver. Sweden Natural Assets AB behöver tillgång till utrustning för att kunna bedriva olje- och gasprospektering. Om denna utrustning ej är tillgänglig kan det få konsekvenser i form av förseningar, förlorade tillstånd samt ökade kostnader bland annat.

Ytterligare riskkapital
För att säkerställa Bolagets drift- och exploateringsmöjligheter i framtiden är det inte omöjligt att ytterligare riskkapital kan komma att behövas. Intern finansiering är beroende av huruvida man lyckas med aktuella prospekteringar och också av andra faktorer som priser på råolja, naturgas, tillståndskostnader samt nya upptäckter av olje- och gasfyndigheter. Enligt styrelsens uppfattning är det befintliga rörelsekapitalet således inte tillräckligt för de aktuella behoven förutsatt att planerade och nya projekt skall kunna genomföras. Bolaget planerar att införskaffa tillräckligt rörelsekapital genom nyemissioner, banklån, mezzanine finansiering och/eller försäljning av andelar i befintliga projekt.