Från prospekt till producerande källa – En guide

1. Partnerscreening
Texas Onshore Resources (TOR) letar efter en lämplig prospektskapare (Prospect Creator) och operatör. Valet görs på grundval av tidigare resultat, ärlighet, integritet, affärsplan och kvalitet på prospekten.

2. Förslag
TOR får ett prospektförslag och gör en utvärdering. Utvärderingen omfattar förslagets geologiska/geofysiska förtjänster, risknivån, kostnaderna och potentiella reserver. Detta leder fram till ett förhållande för avkastning/risk.

3. Rekommendation
Om TOR:s ledning finner prospektet intressant görs en rekommendation till Sweden Natural Assets AB:s VD. Baserat på kostnaden och risken föreslår ledningen en omfattning av rörelseintresset (WI).

4. Förhandling
TOR förhandlar med operatören om villkoren för deltagande. Om parterna kommer överens leder detta till ett avtal om deltagande (participation agreement), som stipulerar TOR:s grad av åtagande samt operatörens pre-stationer avseende borrning, utvärdering, slutförande. Dessutom tecknas ett Joint Operating Agreement som reglerar operationella frågor.

5. Borrningsprocessen
• Operatören kontrollerar att alla avtal avseende mineralarrende (mineral leases) är på plats.
• Riggen kontrakteras med en underleverantör.
• Alla nödvändiga dokument och tillstånd förbereds
• Källan borras och utvärderas efter att stipulerat djup nåtts.

6. Slutförande (Completion)
• Om källan inte visat sig ha producerande ekonomiska reserver, pluggas den igen och överges.
• I annat fall slutförs arbetet med källan så att den kan bli producerande. Det görs också en utvärdering om det kan behövas ytterligare borrning och utveckling.

7. Utvecklingsbeslut
Beslut fattas ifall man ska utveckla borrningarna i samma område, och i så fall hur många källor som ska borras.