Bolagsstyrningsrapport

Texas Onshores tillämpning
Texas Onshore AB (publ) tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) fullt ut med undantag av ersättnings- och revisionsutskotten. Se nedan under rubriken styrelseutskott.

Styrning, ledning och kontroll av Texas Onshore fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen, verkställande direktören (VD) och övriga i koncernledningen enligt den svenska aktiebolagslagen, Koden och bolagsordningen.

Rapporten inkluderar också styrelsens årliga rapport om hur den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen är organiserad.
Denna rapport utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och har inte granskats av bolagets revisor.

Bolagsstämma
Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman. Årsstämman väljer bolagets styrelse och styrelsens ordförande, fastställer bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar, beslutar om disposition av resultatet samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer också bolagets revisor och beslutar om styrelsearvode.

Årsstämma
Årsstämma hålls årligen i maj månad i Malmö. Kallelse till denna bolagsstämma kommer att ske enligt bolagsordningens bestämmelser samt följa de krav som gäller enligt Koden. Information om årsstämman publiceras på bolagets hemsida.

Valberedning
Valberedningen består av:
Ulf Lernesjö, ordförande
David Lecerof
Christel Lernesjö
Samtliga ledamöter i valberedningen har utsetts av huvudägaren 2B Holding AB.

Så utses valberedningen
Den sittande styrelsen skall kontakta de aktieägare vars innehav i bolaget överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget för att inleda en process för att utse en valberedning. Valberedningen består av tre personer med uppgift att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Valberedningen ska vidare framlägga förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering.
 Förslag till valberedning från enskilda aktieägare kan lämnas via brev eller e-post.

Styrelsen
Styrelsens sammansättning
Texas Onshores styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter utan eller med högst tre suppleanter som väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Två ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare, enligt Kodens krav, vid årets utgång 2014.

Styrelsen 2017
Oberoende
Jonas Svantesson, ordförande        Ja
Christel Lernesjö                                Nej
Rune Stensby                                     Ja

Styrelsearbete
Texas Onshores styrelse skall ha under verksamhetsåret cirka sex sammanträden, varav ett konstituerande sammanträde. Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen hålla minst fyra styrelsemöten per kalenderår.

Arbetsfördelning
Formerna för styrelsens arbete ska, enligt Koden, fastställas av styrelsen och vara tydliga och väl dokumenterade. Texas Onshores styrelse arbetar enligt en skriftlig arbetsordning som uppdateras årligen eller vid behov och som reglerar styrelsens inbördes arbetsfördelning, beslutsordning inom bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter.

Styrelseutskott
Enligt Koden ska bolaget ha formaliserade och bekantgjorda processer för beslut om ersättningar till ledande befattningshavare (ersättningsutskott). Då Texas Onshore endast har ett fåtal ledande befattningshavare har styrelsen funnit det ändamålsenligt att hantera dessa uppgifter i en grupp bestående av styrelsen exklusive VD.

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Texas Onshore har en minimal organisation med klar ansvarsfördelning och inbyggda interna och externa kontroller både på dotterbolags- och koncernnivå. Styrelsen har därför funnit det mer ändamålsenligt att fullgöra dessa uppgifter inom en grupp bestående av styrelsen exklusive VD, i stället för att inrätta ett revisionsutskott.

Verkställande direktören
Verkställande direktörens arbetsuppgifter och befogenheter regleras i en årligen, eller vid behov, uppdaterad instruktion. VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning och att leda verksamheten enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag.

Revisorer
Texas Onshores revisor utses av årsstämman för en period om ett år. Bolagets revisor är auktoriserade revisorn Emma Kantoft, Dillon AB. Emma Kantoft har varit bolagets revisor sedan 2015.

Ersättningar
Ersättning till styrelsen för det kommande räkenskapsåret beslutas varje år av årsstämman. För 2017 fastställde årsstämman arvodet till ordföranden Jonas Svantesson till 110 000 kronor, till Rune Stensby 55 000 kronor och 55 000 kronor till Christel Lernesjö.
Ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare utgörs av konsultarvode respektive lön. Styrelsens ordförande förhandlar ersättning och anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör.

Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Denna rapport har utarbetats i enlighet med anvisningar från Koden per den 1 februari 2010, avsnitt rörande tillämpningen av Kodens regel om den interna kontrollrapporteringen och ingår i enlighet därmed som ett särskilt avsnitt i bolagsstyrningsrapporten 2017.
Intern kontroll avseende finansiell rapportering är en process som utformats i syfte att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och huruvida de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen i Texas Onshore kan beskrivas i enlighet med följande ramverk:

Kontrollmiljö
Den interna kontrollen i Texas Onshore baseras på en kontrollmiljö som omfattar följande element; värderingar och ledningskultur, uppföljning, en tydlig och transparent organisationsstruktur, uppdelning av arbetsuppgifter, kvalitet och effektivitet i intern kommunikation samt en oberoende utvärdering av bolagets revisorer.
Texas Onshore har en minimal organisation med klar ansvarsfördelning och inbyggda kontroller, varför behov av en särskild enhet för internrevision inte anses föreligga. Intern kontroll och resultatuppföljning görs på både dotterbolags- och koncernnivå.

Riskbedömning
Riskhanteringen inom Texas Onshore tar utgångspunktpunkt från riskmedvetenheten hos ledningen för att identifiera de väsentliga risker som kan påverka den finansiella rapporteringen, från enskilda affärstransaktioner till slutliga delårsrapporter och årsredovisningar.

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteterna innefattar såväl generella som mer detaljerade kontroller, avsedda att förhindra, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. Kontrollaktiviteterna görs på koncern- och bolagsnivå. Procedurerna omfattar den initiala registreringen av transaktioner, redovisningsprocessen inklusive bokslut och koncernredovisning och dess överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt krav på noterade bolag. CFO inom Texas Onshore är den som i första hand är ansvarig för att hantera de risker som är knutna till de enskilda bolagens verksamhet och finansiella rapporteringsprocesser.

Information och kommunikation
Bolagets rapporteringspolicy och en tydlig och direkt kommunikation utgör de viktigaste verktygen för informationsspridning och instruktioner om principerna för bokföring och finansiell rapportering. Därjämte används ett standardiserat rapporteringspaket av alla enheter för att säkerställa konsekvent tillämpning av Texas Onshores principer och samordnad finansiell rapportering.

Uppföljning
Intern kontroll avseende finansiell rapportering ingår som en av många processer i utvärderingen av den egna verksamheten.
Styrelsen utför fortlöpande kontrollarbete genom att granska den finansiella kvartalsrapporteringen och årsbokslutet, de externa revisorernas iakttagelser och slutsatser liksom det interna kontrollsystemet.

Finansiell rapportering och kommunikation med revisorer
Det sätt på vilket styrelsen säkerställer kvaliteten på den finansiella rapporteringen framgår av stycket uppföljning i rapporten om den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen, se ovan.

Vidare granskar styrelsen de externa revisorernas revisionsslutsatser avseende koncernens årsbokslut. Styrelsen granskar dessutom den externa revisionsplanen och de externa revisionsslutsatserna. Styrelsen skall minst en gång per år träffa bolagets externa revisor utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen.