Bolagsordning

1. Bolagets firma
Bolagets firma är Texas Onshore AB (publ).

2. Styrelsens säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Malmö.

3. Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom olje- och gasindustrin, att direkt eller indirekt idka gruvbrytning och framställning av metaller, mineraler och ädelsten, att äga och förvalta värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

5. Aktiernas antal
Antalet aktier skall vara lägst 500.000.000 och 2.000.000.000 stycken.

6. Aktieslag mm
Bolaget skall endast ha ett slags aktier.

7. Antal styrelseledamöter och mandattid
Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter utan eller med högst tre suppleanter. Styrelseledamots uppdrag gäller till slutet av den första ordinarie bolagsstämma som hålls efter det då styrelseledamoten utsågs.

8. Revisorer
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer, utan eller med högst en revisorssuppleant.

9. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma i bolaget ska ske på det sätt som avses i 7 kap 56a § i aktiebolagslagen (2005:551). Kallelse skall därvid ske genom annonsering i Post- och inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse skall ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen.

10. Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senaste kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11. Fullmaktsinsamling
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i ABL 7 kap 4 § andra stycket.

12. Ärenden på årsstämma
Följande ärenden ska förekomma på årsstämma i bolaget:

  • Val av ordförande vid stämman.
  • Upprättande och godkännande av röstlängd.
  • Godkännande av dagordning.
  • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  • Val av en eller två justeringsmän.
  • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är ett moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, när sådan utsetts, verkställande direktör.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Fastställande av antal styrelseledamöter samt, när revisorsval skall förekomma, antalet revisorer. Val av styrelse samt styrelseordförande och, när revisorsval skall förekomma, revisorer. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderår (den 1 januari till den 31 december).

14. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

______________________________________________________________

Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma den 22 dec 2017.