3D-seismiska undersökningar

Tekniska hjälpmedel – 3D-seismik
Då det börjar bli allt svårare att hitta nya olje- och gasfält är det oerhört viktigt att minimera riskerna för att borra ”torra” hål som förutom att de inte ger något utbyte är oerhört kostsamma.

Idag är 3D-seismik den populäraste tekniken för att hitta och utveckla producerande fyndigheter. Det finns flera företag som nu utvecklar 3D-seismiska undersökningar, som sedan säljs till olje- och gasindustrin. Enligt statistik bör 70% av borrade källor, baserade på 3D-seismik, resultera i producerande fält. Tidigare hävdades det att framgångsfrekvensen före seismiken låg på en av tio källor.

En seismisk undersökning innebär att lågfrekventa ljudvågor genereras på jordytan för att underjordiska geologiska formationer innehållande kolväten ska kunna hittas. När ljudvågorna skickas genom jordskorpan studsar vissa av vågorna uppåt när jordformationerna byter karaktär. Sensorer vid jordytan fångar sedan upp och registrerar dessa reflekterade ljudvågor. Ljudvågor som reflekteras från ytligare formationer fångas upp fortare än de som reflekteras från djupare formationer. Av ljudvågorna genereras därefter en bild av de olika formationernas djup och sammansättning.

Sammanställa och tolka geofysiskt data
Innan en 3D-seismisk undersökning är genomförd är berggrunden svår att tyda eftersom de geologiska formationerna är komplexa. I 3D-seismiska undersökningar ingår en komplex datorisering av seismisk data som sammanställs till en transparent kub av jorden. Resultaten från en 3D-seismik visas på samma sätt som en magnetröntgen visar resultat inom medicin.

Dataprogrammet presenterar med en tydlig databild ett snitt av berggrunden. Bilden är färgkodad för att indikera de mest genomträngliga jordskikten, formationsgränserna, förkastningarna och avbrotten.

3D-seismiken visar var kolvätereserverna kan ligga inom ett område, och genom geologiskt arbete kan man därefter isolera den bästa borrningsmöjligheten för att lokalisera dessa reserver.

Konkurrens på samma villkor
När 3D-seismiken var ny var användandet nästan uteslutande förbehållet de stora multinationella oljebolagen, som var de enda med ekonomiska resurser att investera i den då så kostsamma utvecklingen och datorkapaciteten. I takt med att datorerna utvecklades och blev kraftfullare och billigare, blev det också möjligt för de medelstora oljebolagen att köpa den nödvändiga datorkapaciteten för att kunna göra seismiska undersökningar.

Idag ger tekniken de mindre oljebolagen möjlighet att konkurrera med de större oljebolagen då denna teknik gör det billigare att hitta olja. Dessutom gör tekniken det möjligt att scanna äldre fält och finna reserver som inte var möjliga att upptäcka tidigare. 3D-seismiska undersökningar används för att hitta, utnyttja och utveckla de tusentals mindre reserver som har missats genom åren, och som tidigare ansågs för dyra att hitta och exploatera.

2D-seismisk bild

En 2D-seismisk undersökning ger ett tvärsnitt genom berggrunden. Denna teknik uppfanns på 1930-talet och höjde sannolikheten för att lyckas med en borrning från ca 10% till 30%.

2D-seismic

3D-seismisk bild

3D-seismiska undersökningar började användas av oberoende oljeföretag under 1980-talet. Med denna teknik höjdes sannolikheten för att lyckas med en borrning till ca 70%.

DV-17-ARB-Line-Fault-Juncture-Crossing